Sign up
Vasily
Ivanovich Ptyukhin
Vologda 
born in 1948 •
 
artist
Artworks by the artist
18 artworks by the artist