Choose a language
Use Arthive in the language you prefer
Sign up
Create an account
Register to use Arthive functionality to the maximum
Exhibition April 5 − May 12, 2019

Graphic natatki Barys Bokshy.

Barys Tsimafeevich Boksha naradzіераsya 20 Verasnya 1960 g. Sharashov Pruzhanska district. U danantsatsіgadovym uzrotstsy with syam'yuy peraeha г. near the town of Pruzhany, dze end of the secondary school №2. W. 1977 to 1983 study in Grodzensk medіntytutse, paslya finished byў nakіravany ў Gomel. In 1993, living in the town of Minsk, assigned to the Belomіmed Forum, one of the fascinating pastoralists in the Belarusian market of stamatalagіchnyh materryyal і abstalyanavnya.
From the Barys Boksha zanatoўvaў nevialichnyh malyunki navakoll horad, veskі, syadzіbu jeda ... Sur'yozna pacha zaymatstsa mastatstvam pa paraze i padtrymtsy syabroў. Khatsya special mastatskay adukatsiy Yon is not atryma, shonya “graphic experience” of a warehouse worker more than 20 gad.
Kantseptsyya mastaka - tsikavasts yes Belarusian landscape. Asablіvaye mesna ў yagonay tvorchatstsi zamayuts pratsy, shining Pruzhanshchyne. Barys Tsіmafeevich adlyustroyvaye on Papa Yaskravyya padrabyaznastsi ab'ekta, unimportant for nepadryhtavanaga voca. Passionist of the franchise maryunkaў, kantsantruyuchi ўvagu on the nuances of the details, razorvavae пер pink rose flat.
In 2006, the first Persian Persian exhibition of Barys Bogshy ў Minsk has been set up. In 2008, the creators were exhibiting in the small creators, in the Pruzhansky Palace. 2010 were awarded with exhibitions in Budapes, Bratslav and Berlins.
At the exhibition “Graphic natats of Barys Bokshy” ў DUK “Museum-Museum of Pruzhanskis Paladziks” prstalena 30 prats.
Galleries at the exhibition